FAQs Mutuelle

Mitiweli yatangiye gucungwa n’Ikigo cy’Ubwiteganyirize mu Rwanda (RSSB) kuva tariki ya 1 Nyakanga 2015 hakurikijwe itegeko no 04/2015 ryo ku wa 11/03/2015.

Impamvu ni ukugira ngo havugururwe kandi  hanozwe imicungire  na serivisi z’ubwishingizi bw’indwara zirusheho gutangwa neza hagamijwe ubuzima buzira umuze bw’abanyamuryango ba mitiweli.

Inyungu ni nyinshi :

 • Umunyamuryango wa mitiweli ashobora kwivuriza aho uburwayi bumufatiye n’iyo haba hatandukanye n’aho yatangiye umusanzu kandi ikigo cyamuvuye cyishyurwe nta mananiza,
 • Serivisi z’ubuvuzi abanyamuryango ba mitiweli bahabwa zizajya zigenda zongerwa uko ubushobozi buzajya buboneka, 
 • Ibigo by’ubuvuzi bigiye kujya byishurwa neza kandi ku gihe, bityo bibashe guha serivisi nziza kandi zinoze abanyamuryango ba mitiweli,
 • Hari hasanzwe hari ho mitiweli zifite ubuzima gatozi ku rwego rwa buri karere n’ishami rya mitiweli kuri buri kigo nderabuzima,
 • Ubu mitiweli izaba ari 1 ku rwego rw’igihugu icungwa na RSSB, igire amashami ku rwego rwa buri karere n’udushami ku rwego rwa buri kigo nderabuzima
 • Gukoresha ikoranabuhanga mu kwakira umusanzu, kwandika abanyamuryango ndetse no mu micungire ya mitiweli muri rusange,
 • Guhuriza hamwe imisanzu itangwa n’abanyamuryango ba mitiweli ndetse n’inkunga itangwa na Leta n’abaterankunga bayo mu kigega kimwe gicungwa na RSSB,  nayo ikabasha kwishyura vuba ibigo bitanga serivisi z’ubuvuzi.

 

Hazaba hakomeje gutangwa umusanzu usanzwe hakurikijwe ibyiciro by’ubudehe abanyamuryango ba mitiweli babarirwa mo (2,000 Frw; 3,000 Frw na 7,000 Frw)  ibyiciro bishya nibitangira gukoreshwa mu gutanga umusanzu abanyamuryango ba mitiweli bazamenyeshwa impinduka zizaba zabaye mo.

Abanyamuryango bose bazajya batanga umusanzu wabo bawunyujije kuri:

 • Nimero za konti za RSSB  zafunguwe muri SACCO zegereye abaturage mu I gihugu hose.
 • Ubu harigwa uburyo umusanzu wajya utangwa hakoreshejwe telefoni igendanwa.

Uwatanze umusanzu atangira kwivuza ari uko abagize umuryango we bose barangije kwutanga

Umunyamuryango wa mitiweli azahabwa ikarita:

 • Iyi karita ihabwa umunyamuryango mushya cyangwa iyo asanganywe ikongererwa agaciro k’umwaka ukurikiye ho iyo asanzwe muri mitiweli.
 • Hazaba hakomeje gukoreshwa amakarita asanzwe mu gihe hari gutegurwa gutangwa amakarita mashya akoreshejwe ikoranabuhanga.

Izakomeza gutangwa n’umukozi wa mitiweli ari nawe wakira  amafaranga y’ikiguzi cyayo.

Utaye ikarita ya Mitiweli abona indi abanje kwishyura amafaranga Magana atatu.(300Frw)

Serivisi z’ubuvuzi zihabwa abanyamuryango ba mitiweli  ni:

 • Serivisi z’ubuvuzi zose zitangwa n’ivuriro          ( poste de santé), ibigo nderabuzima, ibitaro by’uturere  n’iby’intara 
 • Serivisi z’ubuvuzi zitangwa n’ibitaro bya Kaminuza n’iby’ikirenga. Ariko

Kwivuza bitangirira  ku ivuriro ( postes de santé)cyangwa ikigo nderabuzima, byananirana umurwayi akoherezwa ku bitaro by’akarere, naho batashobora kumvura bakamwohereza ku bitaro by’intara, na yo ishobora kumwohereza ku bitaro bya Kaminuza n’iby’ikirenga mu gihe binaniranye

Umunyamuryango yivuje azatanga inyunganiramusanzu (co-payment / ticket moderateur):

 • 200 Frw ku ivuriro   ( postes de santé) n’ibigo nderabuzima
 • cyangwa 10% ya fagitire y’ibyo umurwayi yakorewe ku bitaro.

Aya mafaranga azajya yakirwa n’abakozi b’ibigo by’ubuvuzi nk’uko bigenda ku banyamuryango ba RSSB aho kwakirwa n’umukozi wa mitiweli.

 • Uko ukwezi kurangiye, amavuriro                        ( postes de santé) n’ibigo nderabuzima bizajya bashyikiriza fagitire udushami twa mitiweli tubegereye naho ibitaro byose bishyikirize fagitire zabyo amashami ya mitiweli ari muri RSSB ku rwego rwa buri karere.
 • Abakozi ba mitiweli babishinzwe nibarangiza kugenzura izo fagitire bazajya bazohereza ku cyicaro cya RSSB kugira ngo zishyurwe, nk’uko RSSB isanzwe ibigenza ku banyamuryango bayo.

N’ubwo mitiweli yimuriwe muri RSSB, inzego z’ibanze zizakomeza kugira uruhare runini mu gukangurira abaturage gufata ubwishingizi bw’indwara ariko zigafatanya na RSSB.

Kubera ko umusanzu utangwa utangana hagati y’abavuzwa na mitiweli n’abavuzwa n’icyahoze cyitwa RAMA, birumvikana ko n’uburyo bivuzamo atari bumwe. Umunyamuryango wa mitiweli azakomeza kwivuza ahereye ku ivuriro(poste de santé) cyangwa ikigo nderabuzima  mu gihe ibi atari itegeko  ku uvuzwa n’icyahoze cyitwa RAMA

Oya , Itegeko rigenga imitunganyirize y’ubwisungane mu kwivuza (ingingo ya 5) riteganya ko kuba umunyamuryango bitangira igihe buri muntu mu bagize urugo amaze gutanga cyangwa gutangirwa umusanzu usabwa. Ntabwo rero umuntu yava mu bagize urugo ngo yiyishyurire Mituweli. Iyo abikoze gutyo agomba gutegereza ko n’abandi bagize urugo bishyura kugirango nawe azabone uburenganzira bwo kwivuza.

Iyo umuntu aje ku gashami ka mituweli bagasanga atari ku rutonde rw’ubudehe, bamusaba kujya mu nzego z’ibanze kugirango zemeze icyiciro arimo. Nyuma y’aho nibwo ashobora kwakirwa no guhabwa serivisi akeneye.

Iyo bigenze bityo urwego rwamwishyuriye rwandikira Ubuyobozi bukuru bwa RSSB rusaba gusubizwa amafaranga. Ku ibaruwa hagomba kuba hometseho urupapuro rwerekana ko yiyishyuriye ndetse n’urundi rwerekana ko yishyuriwe.

Iyo inzego  z’ibanze zemeje ko aba bantu babana mu rugo rumwe umusanzu utangirirwa abagize urugo bose

Itegeko rigenga imitunganyirize y’ubwisungane mu kwivuza (ingingo ya 8) riteganya ko Umunyamuryango winjiye bwa mbere mu bwisungane mu kwivuza atangira kwivuriza ku musanzu we hashize iminsi mirongo itatu (30) atanze umusanzu.
Usanzwe ari Umunyamuryango agomba kuvugurura
ubwishingizi bwe mbere y’uko umwaka wa mituweri urangira, ariko akomeza kuvurwa iminsi itarenze mirongo itatu (30) uhereye igihe ubwishingizi burangiye. Ni ukuvuga ko iyo yishyuye umwaka wararangiye, agomba nawe gutegereza iminsi mirongo itatu (30) nk’umunyamuryango mushya.

Yego cyakora nk’uko Itegeko rigenga imitunganyirize y’ubwisungane mu kwivuza mu ingingo yaryo ya 5 ribiteganya umuntu abona uburenganzira bwo kwivuza igihe buri muntu mu bagize urugo amaze gutanga cyangwa gutangirwa ‘umusanzu usabwa

Baba bakoze urugo  rushya bagomba kwegera ubuyobozi bakabaha icyiciro cy’umuryango mushya wavutse  bakinjizwa muri database y’ubudehe.