Twifuza gusobanukirwa neza icyitwa “icyago gikomoka ku kazi” kugirango turusheho kugitandukanya n’ibindi byago bibaho mu buzima bw’umuntu?

Icyitwa icyago gikomoka ku kazi ni ikigwiririye umukozi cyose ku murimo we, kigahungabanya ubuzima bwe. Igihe cyose ari mu nzira imuvana iwe ajya ku murimo cyangwa imuvana ku murimo ataha iwe. Igihe cyose ari mu nzira ihuza aho akorera n’aho afungurira cyangwa se aho akorera n’aho ahemberwa. N’ igihe cyose ari mu rugendo rw’ubutumwa yoherejwemo n’umukoresha.
Icyitonderwa ariko, kuri izo mpanuka zo mu mayira bareba niba kanaka atanyuze mu nzira ziziguye ku mpamvu ze bwite cyangwa ziterekaranye n’akazi akora.

Type: