Ishami ry’izabukuru

Gutabara umukozi washaje atagishoboye gukorera umushahara cyangwa wamugaye atagishoboye kubeshwaho n’akazi no gutabara abari batunzwe n’umukozi iyo amaze gupfa. Amafaranga ya pansiyo atangwa buri kwezi :

 

 • Ahabwa uwiteganyirije ashaje cyangwa amugaye
 • Ahabwa abasizwe n’uwiteganyirije igihe yitabye Imana

Ninde ugomba kuba muri ubu bwiteganyirize?

 

 • Abakozi bose bagengwa n’itegeko rigenga umurimo mu Rwanda igihe bakora mu Rwanda hatitawe ku bwenegihugu, imiterere y’amasezerano, igihe azamara cyangwa se ingano y’umushahara;

 

 • Abakozi bagengwa na sitati rusange igenga abakozi ba Leta n’abakozi ba Leta bagengwa na sitati zihariye;

 

 • Abanyapolitiki;

 

 • Abakozi bakora mu miryango mpuzamahanga, imiryango nyarwanda itari iya Leta, imiryango mvamahanga itari iya Leta, imiryango ishingiye ku idini n’abakora muri za Ambasade bakorera mu Rwanda.

 

Icyitonderwa:

 • Abakozi bakorera ikigo kiri mu Rwanda ariko bakaba baroherejwe ku butaka bw'ikindi gihugu kugira ngo bahakorere imirimo y'icyo kigo, bakomeza kuba mu bwiteganyirize bw’u Rwanda mu gihe iyo mirimo itarengeje igihe cy’amezi cumi n’abiri (12).

 

 • Abakozi bakorera ikigo kiri mu mahanga bakaba baroherejwe ku butaka bw’u Rwanda, kugira ngo bahakorere imirimo y’icyo kigo, bakomeza kuba mu bwiteganyirize bwa pansiyo basanzwemo mu gihe kitaregeje amezi cumi n’abiri (12).

Ibi bikurikizwa iyo bitanyuranyije n’amasezerano mpuzamahanaga u Rwanda rwashyizeho umukono.

 

Umusanzu

 

Mu ishami rya pansiyo umusanzu utangwa n’umukozi n’umukoresha buri wese agatanga  3% by’umushahara mbumbe w’umukozi ubarirwaho umusanzu.

Kwishyura no kumenyekanisha imisanzu bikorwa buri kwezi. Italiki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura imisanzu ni italiki 15 z’ukwezi gukurikira ukwezi kwishyurirwa imisanzu.

 

Ubwiteganyirize ku bushake (mu ishami ritegetswe)

Umuntu wese wigeze kuba mu bwiteganyirize butegetswe akaza kureka umurimo yehemberwaga ashobora ku bushake bwe gukomeza kwiteganyiriza mu ishami rya pansiyo. Uburenganzira bwo kwinjira mu bwiteganyirize ku bushake bwemerewe kandi abikorera ku giti cyabo batigeze mu bwiteganyirize butegetswe iyo batarengeje imyaka mirongo itanu (50) y’amavuko.

Usaba agomba gutanga umusanzu wa 6% by’umushahara yigenera buri kwezi.

Ku muntu wigize kuba mu bwiteganyirize butegetswe, umushahara ubarirwaho umusanzu ntushobora kujya munsi y’umushahara fatizo kandi ntushobora kurenga 130% by’umushahara we wa nyuma wabariweho umusanzu. Uwo mushahara kandi ntushobora kwiyongera birenze mirongo itatu ku ijana (30%) buri gihe cy’imyaka itatu (3).

Naho ku muntu witeganyiriza ku bushake atarigeze aba mu bwiteganyirize butegetswe, umushahara ubarirwaho umusanzu ntushobora kujya munsi y’umushahara fatizo kandi ntushobora kwiyongera birenze mirongo itatu ku ijana (30%) mu gihe cy’imyaka itatu (3).

 

Amashami ya Pansiyo :

 

 • Pansiyo y’izabukuru
 • Pansiyo y’imburagihe
 • Pansiyo y’ubumuga
 • Alokasiyo y’izabukuru
 • Pansiyo y’abasizwe n’uwiteganyirije
 • Alokasiyo y’abasizwe n’uwiteganyirije.