Ijambo ry' Umuyobozi Mukuru

Iyi website yashyiriweho kugirango itangaze mu buryo busesuye ivugururwa ry’ikigo cyacu, yerekana ishema dufite mu iterambere ryacu n’ibyagezweho muguhuza ibigo bibiri RAMA yacungaga ubwisungane mu kwivuza na SSFR yacungaga ubwiteganyirize ku zabukuru n’ibyago bikomoka ku kazi. Kigahuza intego n’ikerekezo byo kuba ikigo cy’ubwiteganyirize kigera ku  byifuzo bya buri mu nyarwanda.
Umuco wa RSSB ni ukurangwa n’umwete mu gusubiza ibyifuzo n’ibibazo  by’abatugana. Kuva 2010 aho iki kigo cyashyiriweho kugeza ubu, umuco wacu wo guhanga ugenda utegeza mu iterambere mu mikorere.

Shaka ivuriro cyangwa farumasi

Shaka ivuriro cyangwa farumasi bikwegereye

Rangisha ishami rya RSSB

Menya ishami rya RSSB rikuri hafi

Amakuru n’iminsi mikuru

Rwanda Social Security board launches new website with improved functionality and user experience.