Ese Mituweli icungwa n’Ikigo cy’Ubwiteganyirize mu Rwanda(RSSB) kuva ryari?

Mitiweli yatangiye gucungwa n’Ikigo cy’Ubwiteganyirize mu Rwanda (RSSB) kuva tariki ya 1 Nyakanga 2015 hakurikijwe itegeko no 04/2015 ryo ku wa 11/03/2015.

Type: